خبر برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو نوبنیاد

خبر برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو نوبنیاد

۱۰۰ خبر برخورد قطار با یک عابر در ایستگاه مترو نوبنیاد

خبر <img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/RyHtCJD9WCIl/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2F7cwZs21Lim2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg" /><div>مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. </div>

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/RyHtCJD9WCIl/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2F7cwZs21Lim2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg" /><div>مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. </div> خبر

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/RyHtCJD9WCIl/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2F7cwZs21Lim2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg" /><div>مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. </div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/RyHtCJD9WCIl/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2F7cwZs21Lim2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg" /><div>مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. </div>100 خبر

خبر<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/RyHtCJD9WCIl/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2F7cwZs21Lim2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg" /><div>مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. </div>

<img src="https://static3.jamaran.ir/thumbnail/RyHtCJD9WCIl/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsI2F7cwZs21Lim2Rwt3ohCvg,,/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88.jpg" /><div>مردی ۲۵ ساله بر اثر برخورد با یک رام قطار در ایستگاه مترو نوبنیاد دچار مصدومیت شد. </div>خبر