خبر 850 هزار نفر حاشیه نشین در خوزستان وجود دارد

خبر 850 هزار نفر حاشیه نشین در خوزستان وجود دارد

۱۰۰ خبر 850 هزار نفر حاشیه نشین در خوزستان وجود دارد

خبر <img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nJqqdV4NXTVa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIh6EC3mAeB8ym2Rwt3ohCvg,,/P5SR0rVeTWuH.jpg" /><div></div>

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nJqqdV4NXTVa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIh6EC3mAeB8ym2Rwt3ohCvg,,/P5SR0rVeTWuH.jpg" /><div></div> خبر

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nJqqdV4NXTVa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIh6EC3mAeB8ym2Rwt3ohCvg,,/P5SR0rVeTWuH.jpg" /><div></div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nJqqdV4NXTVa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIh6EC3mAeB8ym2Rwt3ohCvg,,/P5SR0rVeTWuH.jpg" /><div></div>100 خبر

خبر<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nJqqdV4NXTVa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIh6EC3mAeB8ym2Rwt3ohCvg,,/P5SR0rVeTWuH.jpg" /><div></div>

<img src="https://static2.jamaran.ir/thumbnail/nJqqdV4NXTVa/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIh6EC3mAeB8ym2Rwt3ohCvg,,/P5SR0rVeTWuH.jpg" /><div></div>خبر