خبر تظاهرات ضد دولتی در سودان (فیلم)

خبر تظاهرات ضد دولتی در سودان (فیلم)

۱۰۰ خبر تظاهرات ضد دولتی در سودان (فیلم)

خبر تظاهرات ضد دولتی از سه هفته پیش در سودان شروع شده است و تا کنون ۳۰ نفر از معترضین به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده اند. تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نان بود، اما اکنون معترضان خواهان کناره‌گیری عمر البشیر هستند که سی سال است در قدرت به سر می‌برد.

تظاهرات ضد دولتی از سه هفته پیش در سودان شروع شده است و تا کنون ۳۰ نفر از معترضین به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده اند. تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نان بود، اما اکنون معترضان خواهان کناره‌گیری عمر البشیر هستند که سی سال است در قدرت به سر می‌برد. خبر

تظاهرات ضد دولتی از سه هفته پیش در سودان شروع شده است و تا کنون ۳۰ نفر از معترضین به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده اند. تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نان بود، اما اکنون معترضان خواهان کناره‌گیری عمر البشیر هستند که سی سال است در قدرت به سر می‌برد. خبر ۱۰۰

تظاهرات ضد دولتی از سه هفته پیش در سودان شروع شده است و تا کنون ۳۰ نفر از معترضین به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده اند. تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نان بود، اما اکنون معترضان خواهان کناره‌گیری عمر البشیر هستند که سی سال است در قدرت به سر می‌برد.100 خبر

خبرتظاهرات ضد دولتی از سه هفته پیش در سودان شروع شده است و تا کنون ۳۰ نفر از معترضین به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده اند. تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نان بود، اما اکنون معترضان خواهان کناره‌گیری عمر البشیر هستند که سی سال است در قدرت به سر می‌برد.

تظاهرات ضد دولتی از سه هفته پیش در سودان شروع شده است و تا کنون ۳۰ نفر از معترضین به دست نیرو‌های امنیتی کشته شده اند. تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و نان بود، اما اکنون معترضان خواهان کناره‌گیری عمر البشیر هستند که سی سال است در قدرت به سر می‌برد.خبر