خبر موسیقی متن فیلم متولد چهارم جولای ؛ جان ویلیامز

خبر موسیقی متن فیلم متولد چهارم جولای ؛ جان ویلیامز

۱۰۰ خبر موسیقی متن فیلم متولد چهارم جولای ؛ جان ویلیامز

خبر «متولد چهارم جولای / Born on the Fourth of July» به کارگردانی الیور استون، محصول سال 1989 سینمای آمریکا است. فیلم از کودکی ران شروع شده و به سال‌های نوجوانی و تحصیل او در دبیرستان می‌رسد و سپس خدمت سربازی و سپس انجام وظیفه در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در ویتنام را به تصویر کشیده و با نمایش حادثه‌ای که منجر به قطع نخاع و فلج نیم‌تنه پائین او می‌شود دوران بازپروری و بهبود او در بیمارستان کهنه‌سربازان برانکس را توضیح داده و سپس تحول شخصیتی او را به یک فعال مخالف جنگ شرح می‌دهد. تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری، جری لوین، فرانک ویلی و ویلم دفو در این فیلم سینمایی مقابل دوربین رابرت ریچاردسون بازی کردند. موسیقی این فیلم را جان ویلیامز ساخت که تم اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.

«متولد چهارم جولای / Born on the Fourth of July» به کارگردانی الیور استون، محصول سال 1989 سینمای آمریکا است. فیلم از کودکی ران شروع شده و به سال‌های نوجوانی و تحصیل او در دبیرستان می‌رسد و سپس خدمت سربازی و سپس انجام وظیفه در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در ویتنام را به تصویر کشیده و با نمایش حادثه‌ای که منجر به قطع نخاع و فلج نیم‌تنه پائین او می‌شود دوران بازپروری و بهبود او در بیمارستان کهنه‌سربازان برانکس را توضیح داده و سپس تحول شخصیتی او را به یک فعال مخالف جنگ شرح می‌دهد. تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری، جری لوین، فرانک ویلی و ویلم دفو در این فیلم سینمایی مقابل دوربین رابرت ریچاردسون بازی کردند. موسیقی این فیلم را جان ویلیامز ساخت که تم اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید. خبر

«متولد چهارم جولای / Born on the Fourth of July» به کارگردانی الیور استون، محصول سال 1989 سینمای آمریکا است. فیلم از کودکی ران شروع شده و به سال‌های نوجوانی و تحصیل او در دبیرستان می‌رسد و سپس خدمت سربازی و سپس انجام وظیفه در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در ویتنام را به تصویر کشیده و با نمایش حادثه‌ای که منجر به قطع نخاع و فلج نیم‌تنه پائین او می‌شود دوران بازپروری و بهبود او در بیمارستان کهنه‌سربازان برانکس را توضیح داده و سپس تحول شخصیتی او را به یک فعال مخالف جنگ شرح می‌دهد. تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری، جری لوین، فرانک ویلی و ویلم دفو در این فیلم سینمایی مقابل دوربین رابرت ریچاردسون بازی کردند. موسیقی این فیلم را جان ویلیامز ساخت که تم اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید. خبر ۱۰۰

«متولد چهارم جولای / Born on the Fourth of July» به کارگردانی الیور استون، محصول سال 1989 سینمای آمریکا است. فیلم از کودکی ران شروع شده و به سال‌های نوجوانی و تحصیل او در دبیرستان می‌رسد و سپس خدمت سربازی و سپس انجام وظیفه در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در ویتنام را به تصویر کشیده و با نمایش حادثه‌ای که منجر به قطع نخاع و فلج نیم‌تنه پائین او می‌شود دوران بازپروری و بهبود او در بیمارستان کهنه‌سربازان برانکس را توضیح داده و سپس تحول شخصیتی او را به یک فعال مخالف جنگ شرح می‌دهد. تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری، جری لوین، فرانک ویلی و ویلم دفو در این فیلم سینمایی مقابل دوربین رابرت ریچاردسون بازی کردند. موسیقی این فیلم را جان ویلیامز ساخت که تم اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.100 خبر

خبر«متولد چهارم جولای / Born on the Fourth of July» به کارگردانی الیور استون، محصول سال 1989 سینمای آمریکا است. فیلم از کودکی ران شروع شده و به سال‌های نوجوانی و تحصیل او در دبیرستان می‌رسد و سپس خدمت سربازی و سپس انجام وظیفه در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در ویتنام را به تصویر کشیده و با نمایش حادثه‌ای که منجر به قطع نخاع و فلج نیم‌تنه پائین او می‌شود دوران بازپروری و بهبود او در بیمارستان کهنه‌سربازان برانکس را توضیح داده و سپس تحول شخصیتی او را به یک فعال مخالف جنگ شرح می‌دهد. تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری، جری لوین، فرانک ویلی و ویلم دفو در این فیلم سینمایی مقابل دوربین رابرت ریچاردسون بازی کردند. موسیقی این فیلم را جان ویلیامز ساخت که تم اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.

«متولد چهارم جولای / Born on the Fourth of July» به کارگردانی الیور استون، محصول سال 1989 سینمای آمریکا است. فیلم از کودکی ران شروع شده و به سال‌های نوجوانی و تحصیل او در دبیرستان می‌رسد و سپس خدمت سربازی و سپس انجام وظیفه در نیروی تفنگداران دریایی آمریکا در ویتنام را به تصویر کشیده و با نمایش حادثه‌ای که منجر به قطع نخاع و فلج نیم‌تنه پائین او می‌شود دوران بازپروری و بهبود او در بیمارستان کهنه‌سربازان برانکس را توضیح داده و سپس تحول شخصیتی او را به یک فعال مخالف جنگ شرح می‌دهد. تام کروز، کیرا سجویک، ریموند بری، جری لوین، فرانک ویلی و ویلم دفو در این فیلم سینمایی مقابل دوربین رابرت ریچاردسون بازی کردند. موسیقی این فیلم را جان ویلیامز ساخت که تم اصلی آن را بر روی تصاویری از این فیلم می‌بینید و می‌شنوید.خبر