خبر برف سنگین و سرمای شدید در اروپا (فیلم)

خبر برف سنگین و سرمای شدید در اروپا (فیلم)

۱۰۰ خبر برف سنگین و سرمای شدید در اروپا (فیلم)

خبر برف و سرمای شدید در اروپا جان چندین نفر را گرفته. برف در این زمان از سال غیرعادی نیست، اما سختی‌ای که ایجاد کرده کم نظیر است. میانگین دما در این زمان از سال در ترکیه ۹ درجه سانتی گراد است، اما حالا دما به زیر صفر رسیده. در یونان دما به رکورد منفی ۲۳ درجه سانتی گراد رسیده و در آتن، پایتخت این کشور، ساحل با برف پوشیده شده و منظره‌ای غیرعادی خلق کرده است. آلمان و اتریش نیز از این موج سرما غافلگیر شده اند.

برف و سرمای شدید در اروپا جان چندین نفر را گرفته. برف در این زمان از سال غیرعادی نیست، اما سختی‌ای که ایجاد کرده کم نظیر است. میانگین دما در این زمان از سال در ترکیه ۹ درجه سانتی گراد است، اما حالا دما به زیر صفر رسیده. در یونان دما به رکورد منفی ۲۳ درجه سانتی گراد رسیده و در آتن، پایتخت این کشور، ساحل با برف پوشیده شده و منظره‌ای غیرعادی خلق کرده است. آلمان و اتریش نیز از این موج سرما غافلگیر شده اند. خبر

برف و سرمای شدید در اروپا جان چندین نفر را گرفته. برف در این زمان از سال غیرعادی نیست، اما سختی‌ای که ایجاد کرده کم نظیر است. میانگین دما در این زمان از سال در ترکیه ۹ درجه سانتی گراد است، اما حالا دما به زیر صفر رسیده. در یونان دما به رکورد منفی ۲۳ درجه سانتی گراد رسیده و در آتن، پایتخت این کشور، ساحل با برف پوشیده شده و منظره‌ای غیرعادی خلق کرده است. آلمان و اتریش نیز از این موج سرما غافلگیر شده اند. خبر ۱۰۰

برف و سرمای شدید در اروپا جان چندین نفر را گرفته. برف در این زمان از سال غیرعادی نیست، اما سختی‌ای که ایجاد کرده کم نظیر است. میانگین دما در این زمان از سال در ترکیه ۹ درجه سانتی گراد است، اما حالا دما به زیر صفر رسیده. در یونان دما به رکورد منفی ۲۳ درجه سانتی گراد رسیده و در آتن، پایتخت این کشور، ساحل با برف پوشیده شده و منظره‌ای غیرعادی خلق کرده است. آلمان و اتریش نیز از این موج سرما غافلگیر شده اند.100 خبر

خبربرف و سرمای شدید در اروپا جان چندین نفر را گرفته. برف در این زمان از سال غیرعادی نیست، اما سختی‌ای که ایجاد کرده کم نظیر است. میانگین دما در این زمان از سال در ترکیه ۹ درجه سانتی گراد است، اما حالا دما به زیر صفر رسیده. در یونان دما به رکورد منفی ۲۳ درجه سانتی گراد رسیده و در آتن، پایتخت این کشور، ساحل با برف پوشیده شده و منظره‌ای غیرعادی خلق کرده است. آلمان و اتریش نیز از این موج سرما غافلگیر شده اند.

برف و سرمای شدید در اروپا جان چندین نفر را گرفته. برف در این زمان از سال غیرعادی نیست، اما سختی‌ای که ایجاد کرده کم نظیر است. میانگین دما در این زمان از سال در ترکیه ۹ درجه سانتی گراد است، اما حالا دما به زیر صفر رسیده. در یونان دما به رکورد منفی ۲۳ درجه سانتی گراد رسیده و در آتن، پایتخت این کشور، ساحل با برف پوشیده شده و منظره‌ای غیرعادی خلق کرده است. آلمان و اتریش نیز از این موج سرما غافلگیر شده اند.خبر