خبر "قانون مورفی" دو میلیاردی شد / نگاهی به فروش فیلم‌ها در هفته‌ای که گذشت

خبر "قانون مورفی" دو میلیاردی شد / نگاهی به فروش فیلم‌ها در هفته‌ای که گذشت

۱۰۰ خبر "قانون مورفی" دو میلیاردی شد / نگاهی به فروش فیلم‌ها در هفته‌ای که گذشت

خبر <img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/FBtP2Qbjum7o/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoPeJw9NcmUtnYKSLN4OG1Fg,,/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg" /><div>درهفته گذشته با وجود اضافه شدن دو فیلم تازه‌نفس به فهرست فیلم‌های در حال اکران، "قانون مورفی" رامبد جوان همچنان در صدر جدول فروش قرار گرفت.</div>

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/FBtP2Qbjum7o/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoPeJw9NcmUtnYKSLN4OG1Fg,,/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg" /><div>درهفته گذشته با وجود اضافه شدن دو فیلم تازه‌نفس به فهرست فیلم‌های در حال اکران، "قانون مورفی" رامبد جوان همچنان در صدر جدول فروش قرار گرفت.</div> خبر

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/FBtP2Qbjum7o/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoPeJw9NcmUtnYKSLN4OG1Fg,,/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg" /><div>درهفته گذشته با وجود اضافه شدن دو فیلم تازه‌نفس به فهرست فیلم‌های در حال اکران، "قانون مورفی" رامبد جوان همچنان در صدر جدول فروش قرار گرفت.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/FBtP2Qbjum7o/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoPeJw9NcmUtnYKSLN4OG1Fg,,/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg" /><div>درهفته گذشته با وجود اضافه شدن دو فیلم تازه‌نفس به فهرست فیلم‌های در حال اکران، "قانون مورفی" رامبد جوان همچنان در صدر جدول فروش قرار گرفت.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/FBtP2Qbjum7o/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoPeJw9NcmUtnYKSLN4OG1Fg,,/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg" /><div>درهفته گذشته با وجود اضافه شدن دو فیلم تازه‌نفس به فهرست فیلم‌های در حال اکران، "قانون مورفی" رامبد جوان همچنان در صدر جدول فروش قرار گرفت.</div>

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/FBtP2Qbjum7o/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoPeJw9NcmUtnYKSLN4OG1Fg,,/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%81%DB%8C.jpg" /><div>درهفته گذشته با وجود اضافه شدن دو فیلم تازه‌نفس به فهرست فیلم‌های در حال اکران، "قانون مورفی" رامبد جوان همچنان در صدر جدول فروش قرار گرفت.</div>خبر