خبر گریه و بی‌تابی سردار سلیمانی در فراق همقطار شهید خود +فیلم

خبر گریه و بی‌تابی سردار سلیمانی در فراق همقطار شهید خود +فیلم

۱۰۰ خبر گریه و بی‌تابی سردار سلیمانی در فراق همقطار شهید خود +فیلم

خبر سایت باشگاه خبرنگاران جوان ویدئویی از گریه و بی‌تابی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فراق حاج احمد کاظمی همقطار شهید خود را منتشر کرده است.

سایت باشگاه خبرنگاران جوان ویدئویی از گریه و بی‌تابی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فراق حاج احمد کاظمی همقطار شهید خود را منتشر کرده است. خبر

سایت باشگاه خبرنگاران جوان ویدئویی از گریه و بی‌تابی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فراق حاج احمد کاظمی همقطار شهید خود را منتشر کرده است. خبر ۱۰۰

سایت باشگاه خبرنگاران جوان ویدئویی از گریه و بی‌تابی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فراق حاج احمد کاظمی همقطار شهید خود را منتشر کرده است.100 خبر

خبرسایت باشگاه خبرنگاران جوان ویدئویی از گریه و بی‌تابی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فراق حاج احمد کاظمی همقطار شهید خود را منتشر کرده است.

سایت باشگاه خبرنگاران جوان ویدئویی از گریه و بی‌تابی قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فراق حاج احمد کاظمی همقطار شهید خود را منتشر کرده است.خبر