خبر نامه‌نگاری ارزی با معاون اول

خبر نامه‌نگاری ارزی با معاون اول

۱۰۰ خبر نامه‌نگاری ارزی با معاون اول

خبر اما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود.

اما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود. خبر

اما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود. خبر ۱۰۰

اما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود.100 خبر

خبراما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود.

اما رضا رحمانی با تاکید بر آزاد شدن شیوه «واردات در مقابل صادرات» برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از اسحاق جهانگیری درخواست کرده است که امکان واردات مواد اولیه مورد نیاز واحد‌ها از محل ارز حاصل از صادرات خود به «شیوه واردات در مقابل صادرات» مهیا شود.خبر