خبر فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل در آستانه پایان دوره خدمت‌ خود گفت: «هزاران» هدف ایرانی در سوریه را مورد اصابت قرار داده ایم

خبر فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل در آستانه پایان دوره خدمت‌ خود گفت: «هزاران» هدف ایرانی در سوریه را مورد اصابت قرار داده ایم

۱۰۰ خبر فرمانده نیروی دفاعی اسرائیل در آستانه پایان دوره خدمت‌ خود گفت: «هزاران» هدف ایرانی در سوریه را مورد اصابت قرار داده ایم

خبر گادی آیزنکوت که به پایان خدمت خود در مقام ریاست ستاد نیروی دفاعی رسیده، روز جمعه گفت در سال های اخیر اسرائیل هزاران حمله هوایی به هدف های نظامی ایرانی در سوریه صورت داده است.

گادی آیزنکوت که به پایان خدمت خود در مقام ریاست ستاد نیروی دفاعی رسیده، روز جمعه گفت در سال های اخیر اسرائیل هزاران حمله هوایی به هدف های نظامی ایرانی در سوریه صورت داده است. خبر

گادی آیزنکوت که به پایان خدمت خود در مقام ریاست ستاد نیروی دفاعی رسیده، روز جمعه گفت در سال های اخیر اسرائیل هزاران حمله هوایی به هدف های نظامی ایرانی در سوریه صورت داده است. خبر ۱۰۰

گادی آیزنکوت که به پایان خدمت خود در مقام ریاست ستاد نیروی دفاعی رسیده، روز جمعه گفت در سال های اخیر اسرائیل هزاران حمله هوایی به هدف های نظامی ایرانی در سوریه صورت داده است.100 خبر

خبرگادی آیزنکوت که به پایان خدمت خود در مقام ریاست ستاد نیروی دفاعی رسیده، روز جمعه گفت در سال های اخیر اسرائیل هزاران حمله هوایی به هدف های نظامی ایرانی در سوریه صورت داده است.

گادی آیزنکوت که به پایان خدمت خود در مقام ریاست ستاد نیروی دفاعی رسیده، روز جمعه گفت در سال های اخیر اسرائیل هزاران حمله هوایی به هدف های نظامی ایرانی در سوریه صورت داده است.خبر