خبر مسیحیان عرب بر سر مجسمه «مک‌-عیسی» با پلیس حیفا درگیر زدوخوردی خشونت آمیز شدند

خبر مسیحیان عرب بر سر مجسمه «مک‌-عیسی» با پلیس حیفا درگیر زدوخوردی خشونت آمیز شدند

۱۰۰ خبر مسیحیان عرب بر سر مجسمه «مک‌-عیسی» با پلیس حیفا درگیر زدوخوردی خشونت آمیز شدند

خبر طی تظاهرات علیه تجسم رونالد مک‌دونالد بر صلیب، با هجوم صدها معترض که می کوشیدند به زور وارد موزه حیفا شوند، سه افسر پلیس زخمی شدند.

طی تظاهرات علیه تجسم رونالد مک‌دونالد بر صلیب، با هجوم صدها معترض که می کوشیدند به زور وارد موزه حیفا شوند، سه افسر پلیس زخمی شدند. خبر

طی تظاهرات علیه تجسم رونالد مک‌دونالد بر صلیب، با هجوم صدها معترض که می کوشیدند به زور وارد موزه حیفا شوند، سه افسر پلیس زخمی شدند. خبر ۱۰۰

طی تظاهرات علیه تجسم رونالد مک‌دونالد بر صلیب، با هجوم صدها معترض که می کوشیدند به زور وارد موزه حیفا شوند، سه افسر پلیس زخمی شدند.100 خبر

خبرطی تظاهرات علیه تجسم رونالد مک‌دونالد بر صلیب، با هجوم صدها معترض که می کوشیدند به زور وارد موزه حیفا شوند، سه افسر پلیس زخمی شدند.

طی تظاهرات علیه تجسم رونالد مک‌دونالد بر صلیب، با هجوم صدها معترض که می کوشیدند به زور وارد موزه حیفا شوند، سه افسر پلیس زخمی شدند.خبر