خبر گفته می شود نتانیاهو به همراه وزرای خارجه عرب به کنفرانسی ضد ایران در ورشو دعوت شده است

خبر گفته می شود نتانیاهو به همراه وزرای خارجه عرب به کنفرانسی ضد ایران در ورشو دعوت شده است

۱۰۰ خبر گفته می شود نتانیاهو به همراه وزرای خارجه عرب به کنفرانسی ضد ایران در ورشو دعوت شده است

خبر از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دعوت شده است در کنفرانسی در ماه آینده که از سوی ایالات متحده و لهستان برگزار می شود و هدف آن عقبرانی نفوذ ایران در منطقه است، شرکت کند.

از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دعوت شده است در کنفرانسی در ماه آینده که از سوی ایالات متحده و لهستان برگزار می شود و هدف آن عقبرانی نفوذ ایران در منطقه است، شرکت کند. خبر

از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دعوت شده است در کنفرانسی در ماه آینده که از سوی ایالات متحده و لهستان برگزار می شود و هدف آن عقبرانی نفوذ ایران در منطقه است، شرکت کند. خبر ۱۰۰

از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دعوت شده است در کنفرانسی در ماه آینده که از سوی ایالات متحده و لهستان برگزار می شود و هدف آن عقبرانی نفوذ ایران در منطقه است، شرکت کند.100 خبر

خبراز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دعوت شده است در کنفرانسی در ماه آینده که از سوی ایالات متحده و لهستان برگزار می شود و هدف آن عقبرانی نفوذ ایران در منطقه است، شرکت کند.

از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دعوت شده است در کنفرانسی در ماه آینده که از سوی ایالات متحده و لهستان برگزار می شود و هدف آن عقبرانی نفوذ ایران در منطقه است، شرکت کند.خبر