خبر متهم جدید بوی مطبوع پایتخت

خبر متهم جدید بوی مطبوع پایتخت

۱۰۰ خبر متهم جدید بوی مطبوع پایتخت

خبر <img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/ivEZJck1Yjg5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIJtMrPFvFbU6m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg" /><div>اقتصادنیوز: استاندار تهران روز گذشته مظنون جدید و محتمل در پرونده بوی نامطبوع تهران در روز ۱۲ دی‌ماه را معرفی کرد همچنین بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز این گزاره را تایید می‌کند. </div>

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/ivEZJck1Yjg5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIJtMrPFvFbU6m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg" /><div>اقتصادنیوز: استاندار تهران روز گذشته مظنون جدید و محتمل در پرونده بوی نامطبوع تهران در روز ۱۲ دی‌ماه را معرفی کرد همچنین بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز این گزاره را تایید می‌کند. </div> خبر

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/ivEZJck1Yjg5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIJtMrPFvFbU6m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg" /><div>اقتصادنیوز: استاندار تهران روز گذشته مظنون جدید و محتمل در پرونده بوی نامطبوع تهران در روز ۱۲ دی‌ماه را معرفی کرد همچنین بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز این گزاره را تایید می‌کند. </div> خبر ۱۰۰

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/ivEZJck1Yjg5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIJtMrPFvFbU6m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg" /><div>اقتصادنیوز: استاندار تهران روز گذشته مظنون جدید و محتمل در پرونده بوی نامطبوع تهران در روز ۱۲ دی‌ماه را معرفی کرد همچنین بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز این گزاره را تایید می‌کند. </div>100 خبر

خبر<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/ivEZJck1Yjg5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIJtMrPFvFbU6m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg" /><div>اقتصادنیوز: استاندار تهران روز گذشته مظنون جدید و محتمل در پرونده بوی نامطبوع تهران در روز ۱۲ دی‌ماه را معرفی کرد همچنین بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز این گزاره را تایید می‌کند. </div>

<img src="https://static1.eghtesadnews.com/thumbnail/ivEZJck1Yjg5/HNXPOu-gYQi9PM1Rxi22rS4Rjq4zgTBTq9c8QJI_KndjkVC3MBhkVR0JnP0RIxxvl8nzXJ4PIP5O-ANjYbVvXIpNqvny7HsIJtMrPFvFbU6m2Rwt3ohCvg,,/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg" /><div>اقتصادنیوز: استاندار تهران روز گذشته مظنون جدید و محتمل در پرونده بوی نامطبوع تهران در روز ۱۲ دی‌ماه را معرفی کرد همچنین بررسی داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران نیز این گزاره را تایید می‌کند. </div>خبر