خبر برترین تصاویر هشتمین روز جام ملتها

خبر برترین تصاویر هشتمین روز جام ملتها

۱۰۰ خبر برترین تصاویر هشتمین روز جام ملتها

خبر در هشتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و در نخستین دیدار، تیم ملی کشورمان توانست با ۲ گل از سد تیم ویتنام بگذرد، عراق نیز بانتیجه ۳ بر صفر یمن را در هم کوبید و عربستان هم با نتیجه ۲ بر صفر بر لبنان چیره شد.

در هشتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و در نخستین دیدار، تیم ملی کشورمان توانست با ۲ گل از سد تیم ویتنام بگذرد، عراق نیز بانتیجه ۳ بر صفر یمن را در هم کوبید و عربستان هم با نتیجه ۲ بر صفر بر لبنان چیره شد. خبر

در هشتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و در نخستین دیدار، تیم ملی کشورمان توانست با ۲ گل از سد تیم ویتنام بگذرد، عراق نیز بانتیجه ۳ بر صفر یمن را در هم کوبید و عربستان هم با نتیجه ۲ بر صفر بر لبنان چیره شد. خبر ۱۰۰

در هشتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و در نخستین دیدار، تیم ملی کشورمان توانست با ۲ گل از سد تیم ویتنام بگذرد، عراق نیز بانتیجه ۳ بر صفر یمن را در هم کوبید و عربستان هم با نتیجه ۲ بر صفر بر لبنان چیره شد.100 خبر

خبردر هشتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و در نخستین دیدار، تیم ملی کشورمان توانست با ۲ گل از سد تیم ویتنام بگذرد، عراق نیز بانتیجه ۳ بر صفر یمن را در هم کوبید و عربستان هم با نتیجه ۲ بر صفر بر لبنان چیره شد.

در هشتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا و در نخستین دیدار، تیم ملی کشورمان توانست با ۲ گل از سد تیم ویتنام بگذرد، عراق نیز بانتیجه ۳ بر صفر یمن را در هم کوبید و عربستان هم با نتیجه ۲ بر صفر بر لبنان چیره شد.خبر