خبر از روزنامه به عنوان یک سند تاریخی استفاده می شود/ توضیحات همشهری درباره انتخاب عکس یک امروز را بخوانید

خبر از روزنامه به عنوان یک سند تاریخی استفاده می شود/ توضیحات همشهری درباره انتخاب عکس یک امروز را بخوانید

۱۰۰ خبر از روزنامه به عنوان یک سند تاریخی استفاده می شود/ توضیحات همشهری درباره انتخاب عکس یک امروز را بخوانید

خبر <img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا رسانه-دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز پنج شنبه برگزار شد و خیلی از رسانه ها اعم از خبرگزاری و رسانه های صوتی و تصویری و فضای مجازی عکس و فیلم و خبرهای این مراسم را پوشش دادند . این مراسم و سخنرانی روحانی امروز به تیتر و عکس  یک بیشتر روزنامه های گرایش به اصلاح طلبان [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا رسانه-دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز پنج شنبه برگزار شد و خیلی از رسانه ها اعم از خبرگزاری و رسانه های صوتی و تصویری و فضای مجازی عکس و فیلم و خبرهای این مراسم را پوشش دادند . این مراسم و سخنرانی روحانی امروز به تیتر و عکس  یک بیشتر روزنامه های گرایش به اصلاح طلبان [&#8230;] خبر

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا رسانه-دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز پنج شنبه برگزار شد و خیلی از رسانه ها اعم از خبرگزاری و رسانه های صوتی و تصویری و فضای مجازی عکس و فیلم و خبرهای این مراسم را پوشش دادند . این مراسم و سخنرانی روحانی امروز به تیتر و عکس  یک بیشتر روزنامه های گرایش به اصلاح طلبان [&#8230;] خبر ۱۰۰

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا رسانه-دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز پنج شنبه برگزار شد و خیلی از رسانه ها اعم از خبرگزاری و رسانه های صوتی و تصویری و فضای مجازی عکس و فیلم و خبرهای این مراسم را پوشش دادند . این مراسم و سخنرانی روحانی امروز به تیتر و عکس  یک بیشتر روزنامه های گرایش به اصلاح طلبان [&#8230;]100 خبر

خبر<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا رسانه-دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز پنج شنبه برگزار شد و خیلی از رسانه ها اعم از خبرگزاری و رسانه های صوتی و تصویری و فضای مجازی عکس و فیلم و خبرهای این مراسم را پوشش دادند . این مراسم و سخنرانی روحانی امروز به تیتر و عکس  یک بیشتر روزنامه های گرایش به اصلاح طلبان [&#8230;]

<img width="250" height="167" src="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg?x54504" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" srcset="https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-250x167.jpg 250w, https://fa.shafaqna.com/media/2019/01/769dc9b1e3334acd8628b354ea725b0f-537x360.jpg 537w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" />شفقنا رسانه-دومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در روز پنج شنبه برگزار شد و خیلی از رسانه ها اعم از خبرگزاری و رسانه های صوتی و تصویری و فضای مجازی عکس و فیلم و خبرهای این مراسم را پوشش دادند . این مراسم و سخنرانی روحانی امروز به تیتر و عکس  یک بیشتر روزنامه های گرایش به اصلاح طلبان [&#8230;]خبر