خبر انفجار شدید و مرگبار بر اثر نشت گاز در یک نانوایی پاریس + عکس

خبر انفجار شدید و مرگبار بر اثر نشت گاز در یک نانوایی پاریس + عکس

۱۰۰ خبر انفجار شدید و مرگبار بر اثر نشت گاز در یک نانوایی پاریس + عکس

خبر بر اثر انفجار شدید ناشی از نشت گاز که صبح روز شنبه دوازدهم ژانویه، در یک نانوایی منطقه نهم پاریس روی داد، چهار نفر از جمله دو آتش‌نشان کشته شدند. همچنین این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

بر اثر انفجار شدید ناشی از نشت گاز که صبح روز شنبه دوازدهم ژانویه، در یک نانوایی منطقه نهم پاریس روی داد، چهار نفر از جمله دو آتش‌نشان کشته شدند. همچنین این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. خبر

بر اثر انفجار شدید ناشی از نشت گاز که صبح روز شنبه دوازدهم ژانویه، در یک نانوایی منطقه نهم پاریس روی داد، چهار نفر از جمله دو آتش‌نشان کشته شدند. همچنین این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. خبر ۱۰۰

بر اثر انفجار شدید ناشی از نشت گاز که صبح روز شنبه دوازدهم ژانویه، در یک نانوایی منطقه نهم پاریس روی داد، چهار نفر از جمله دو آتش‌نشان کشته شدند. همچنین این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.100 خبر

خبربر اثر انفجار شدید ناشی از نشت گاز که صبح روز شنبه دوازدهم ژانویه، در یک نانوایی منطقه نهم پاریس روی داد، چهار نفر از جمله دو آتش‌نشان کشته شدند. همچنین این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

بر اثر انفجار شدید ناشی از نشت گاز که صبح روز شنبه دوازدهم ژانویه، در یک نانوایی منطقه نهم پاریس روی داد، چهار نفر از جمله دو آتش‌نشان کشته شدند. همچنین این حادثه چندین زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.خبر