خبر بر اثر انفجار شدید در مرکز پاریس 36 نفر مصدوم شدند + ویدئو و عکس

خبر بر اثر انفجار شدید در مرکز پاریس 36 نفر مصدوم شدند + ویدئو و عکس

۱۰۰ خبر بر اثر انفجار شدید در مرکز پاریس 36 نفر مصدوم شدند + ویدئو و عکس

خبر صبح امروز انفجار شدیدی در یکی از محلات مرکزی پایتخت فرانسه رخ داده و یک نانوایی در آنجا آتش گرفت.

صبح امروز انفجار شدیدی در یکی از محلات مرکزی پایتخت فرانسه رخ داده و یک نانوایی در آنجا آتش گرفت. خبر

صبح امروز انفجار شدیدی در یکی از محلات مرکزی پایتخت فرانسه رخ داده و یک نانوایی در آنجا آتش گرفت. خبر ۱۰۰

صبح امروز انفجار شدیدی در یکی از محلات مرکزی پایتخت فرانسه رخ داده و یک نانوایی در آنجا آتش گرفت.100 خبر

خبرصبح امروز انفجار شدیدی در یکی از محلات مرکزی پایتخت فرانسه رخ داده و یک نانوایی در آنجا آتش گرفت.

صبح امروز انفجار شدیدی در یکی از محلات مرکزی پایتخت فرانسه رخ داده و یک نانوایی در آنجا آتش گرفت.خبر