خبر (تصاویر) سلاخی مارها برای ساخت کیف و کفش!

خبر (تصاویر) سلاخی مارها برای ساخت کیف و کفش!

۱۰۰ خبر (تصاویر) سلاخی مارها برای ساخت کیف و کفش!

خبر کیف‌های ساخته شده از پوست مار به قیمت 150 هزار روپیه (15.60) دلار تا 300 هزار روپیه (31.20 دلار) فروخته می‌شود.

کیف‌های ساخته شده از پوست مار به قیمت 150 هزار روپیه (15.60) دلار تا 300 هزار روپیه (31.20 دلار) فروخته می‌شود. خبر

کیف‌های ساخته شده از پوست مار به قیمت 150 هزار روپیه (15.60) دلار تا 300 هزار روپیه (31.20 دلار) فروخته می‌شود. خبر ۱۰۰

کیف‌های ساخته شده از پوست مار به قیمت 150 هزار روپیه (15.60) دلار تا 300 هزار روپیه (31.20 دلار) فروخته می‌شود.100 خبر

خبرکیف‌های ساخته شده از پوست مار به قیمت 150 هزار روپیه (15.60) دلار تا 300 هزار روپیه (31.20 دلار) فروخته می‌شود.

کیف‌های ساخته شده از پوست مار به قیمت 150 هزار روپیه (15.60) دلار تا 300 هزار روپیه (31.20 دلار) فروخته می‌شود.خبر