خبر پدر صنعت نوین ایران درگذشت +عکس

خبر پدر صنعت نوین ایران درگذشت +عکس

۱۰۰ خبر پدر صنعت نوین ایران درگذشت +عکس

خبر تقی توکلی" کارآفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و دومین مدیر عامل شرکت مس در سن ٨٧ سالگی درگذشت"

تقی توکلی" کارآفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و دومین مدیر عامل شرکت مس در سن ٨٧ سالگی درگذشت" خبر

تقی توکلی" کارآفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و دومین مدیر عامل شرکت مس در سن ٨٧ سالگی درگذشت" خبر ۱۰۰

تقی توکلی" کارآفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و دومین مدیر عامل شرکت مس در سن ٨٧ سالگی درگذشت"100 خبر

خبرتقی توکلی" کارآفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و دومین مدیر عامل شرکت مس در سن ٨٧ سالگی درگذشت"

تقی توکلی" کارآفرین و بنیانگذار صنعت نوین آذربایجان و دومین مدیر عامل شرکت مس در سن ٨٧ سالگی درگذشت"خبر