خبر مجموعه بزرگ تئاتر مشهد، معما یا آرزو؟

خبر مجموعه بزرگ تئاتر مشهد، معما یا آرزو؟

۱۰۰ خبر مجموعه بزرگ تئاتر مشهد، معما یا آرزو؟

خبر <img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/7X49Pi45VuFK/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoQRSIlzSbV-LYKSLN4OG1Fg,,/781413.jpg" /><div>محسن اکبرزاده: شهردار جدید مشهد خبر داده است که مجموعه بزرگ تئاتر مشهد تا انتهای سال 99 به بهره برداری می‌رسد.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/7X49Pi45VuFK/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoQRSIlzSbV-LYKSLN4OG1Fg,,/781413.jpg" /><div>محسن اکبرزاده: شهردار جدید مشهد خبر داده است که مجموعه بزرگ تئاتر مشهد تا انتهای سال 99 به بهره برداری می‌رسد.</div> خبر

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/7X49Pi45VuFK/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoQRSIlzSbV-LYKSLN4OG1Fg,,/781413.jpg" /><div>محسن اکبرزاده: شهردار جدید مشهد خبر داده است که مجموعه بزرگ تئاتر مشهد تا انتهای سال 99 به بهره برداری می‌رسد.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/7X49Pi45VuFK/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoQRSIlzSbV-LYKSLN4OG1Fg,,/781413.jpg" /><div>محسن اکبرزاده: شهردار جدید مشهد خبر داده است که مجموعه بزرگ تئاتر مشهد تا انتهای سال 99 به بهره برداری می‌رسد.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/7X49Pi45VuFK/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoQRSIlzSbV-LYKSLN4OG1Fg,,/781413.jpg" /><div>محسن اکبرزاده: شهردار جدید مشهد خبر داده است که مجموعه بزرگ تئاتر مشهد تا انتهای سال 99 به بهره برداری می‌رسد.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/7X49Pi45VuFK/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoQRSIlzSbV-LYKSLN4OG1Fg,,/781413.jpg" /><div>محسن اکبرزاده: شهردار جدید مشهد خبر داده است که مجموعه بزرگ تئاتر مشهد تا انتهای سال 99 به بهره برداری می‌رسد.</div>خبر