خبر کشف اسکلت 25 ساله در چاله آسانسور

خبر کشف اسکلت 25 ساله در چاله آسانسور

۱۰۰ خبر کشف اسکلت 25 ساله در چاله آسانسور

خبر در چاله آسانسور ساختمانی در یکی از محلات مسکو اسکلت جنازه شخصی پیدا شد که بیش از 25 سال پیش فوت کرده است.

در چاله آسانسور ساختمانی در یکی از محلات مسکو اسکلت جنازه شخصی پیدا شد که بیش از 25 سال پیش فوت کرده است. خبر

در چاله آسانسور ساختمانی در یکی از محلات مسکو اسکلت جنازه شخصی پیدا شد که بیش از 25 سال پیش فوت کرده است. خبر ۱۰۰

در چاله آسانسور ساختمانی در یکی از محلات مسکو اسکلت جنازه شخصی پیدا شد که بیش از 25 سال پیش فوت کرده است.100 خبر

خبردر چاله آسانسور ساختمانی در یکی از محلات مسکو اسکلت جنازه شخصی پیدا شد که بیش از 25 سال پیش فوت کرده است.

در چاله آسانسور ساختمانی در یکی از محلات مسکو اسکلت جنازه شخصی پیدا شد که بیش از 25 سال پیش فوت کرده است.خبر