خبر ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سوریه از آغاز خروج نیروهای خود از این کشور خبرداد

خبر ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سوریه از آغاز خروج نیروهای خود از این کشور خبرداد

۱۰۰ خبر ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا در سوریه از آغاز خروج نیروهای خود از این کشور خبرداد

خبر سرهنگ شان رایان، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه١١ ژانویه/ ۲١ دی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند خروج نیروهای این ائتلاف از سوریه آغاز شده است. وی تصریح نکرد که خروج نیروها فقط مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه می شود، یا نیروهای سایر کشورهای عضو ائتلاف، از جمله فرانسه و بریتانیا را نیز در بر می گیرد.

سرهنگ شان رایان، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه١١ ژانویه/ ۲١ دی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند خروج نیروهای این ائتلاف از سوریه آغاز شده است. وی تصریح نکرد که خروج نیروها فقط مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه می شود، یا نیروهای سایر کشورهای عضو ائتلاف، از جمله فرانسه و بریتانیا را نیز در بر می گیرد. خبر

سرهنگ شان رایان، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه١١ ژانویه/ ۲١ دی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند خروج نیروهای این ائتلاف از سوریه آغاز شده است. وی تصریح نکرد که خروج نیروها فقط مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه می شود، یا نیروهای سایر کشورهای عضو ائتلاف، از جمله فرانسه و بریتانیا را نیز در بر می گیرد. خبر ۱۰۰

سرهنگ شان رایان، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه١١ ژانویه/ ۲١ دی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند خروج نیروهای این ائتلاف از سوریه آغاز شده است. وی تصریح نکرد که خروج نیروها فقط مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه می شود، یا نیروهای سایر کشورهای عضو ائتلاف، از جمله فرانسه و بریتانیا را نیز در بر می گیرد.100 خبر

خبرسرهنگ شان رایان، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه١١ ژانویه/ ۲١ دی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند خروج نیروهای این ائتلاف از سوریه آغاز شده است. وی تصریح نکرد که خروج نیروها فقط مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه می شود، یا نیروهای سایر کشورهای عضو ائتلاف، از جمله فرانسه و بریتانیا را نیز در بر می گیرد.

سرهنگ شان رایان، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا روز جمعه١١ ژانویه/ ۲١ دی به خبرگزاری فرانسه گفت که روند خروج نیروهای این ائتلاف از سوریه آغاز شده است. وی تصریح نکرد که خروج نیروها فقط مربوط به نیروهای آمریکایی مستقر در سوریه می شود، یا نیروهای سایر کشورهای عضو ائتلاف، از جمله فرانسه و بریتانیا را نیز در بر می گیرد.خبر