خبر روایت عکاسان هنرآنلاین از چهار نمایشگاه هفته هنر تیر / از "مواجهه" تا "نقاط حساس"

خبر روایت عکاسان هنرآنلاین از چهار نمایشگاه هفته هنر تیر / از "مواجهه" تا "نقاط حساس"

۱۰۰ خبر روایت عکاسان هنرآنلاین از چهار نمایشگاه هفته هنر تیر / از "مواجهه" تا "نقاط حساس"

خبر <img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/jljnAnS9ZoFi/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoiEVuJuza6WDYKSLN4OG1Fg,,/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86.jpg" /><div>نخستین هفته هنر تهران (تیر) با مشارکت ۲۱ گالری این روزها برپاست و این رویداد هنرهای تجسمی تا ۲۱ دی ماه ادامه دارد. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به گالری‌های دلگشا، راه ابریشم، سیحون و هما.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/jljnAnS9ZoFi/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoiEVuJuza6WDYKSLN4OG1Fg,,/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86.jpg" /><div>نخستین هفته هنر تهران (تیر) با مشارکت ۲۱ گالری این روزها برپاست و این رویداد هنرهای تجسمی تا ۲۱ دی ماه ادامه دارد. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به گالری‌های دلگشا، راه ابریشم، سیحون و هما.</div> خبر

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/jljnAnS9ZoFi/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoiEVuJuza6WDYKSLN4OG1Fg,,/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86.jpg" /><div>نخستین هفته هنر تهران (تیر) با مشارکت ۲۱ گالری این روزها برپاست و این رویداد هنرهای تجسمی تا ۲۱ دی ماه ادامه دارد. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به گالری‌های دلگشا، راه ابریشم، سیحون و هما.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/jljnAnS9ZoFi/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoiEVuJuza6WDYKSLN4OG1Fg,,/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86.jpg" /><div>نخستین هفته هنر تهران (تیر) با مشارکت ۲۱ گالری این روزها برپاست و این رویداد هنرهای تجسمی تا ۲۱ دی ماه ادامه دارد. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به گالری‌های دلگشا، راه ابریشم، سیحون و هما.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/jljnAnS9ZoFi/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoiEVuJuza6WDYKSLN4OG1Fg,,/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86.jpg" /><div>نخستین هفته هنر تهران (تیر) با مشارکت ۲۱ گالری این روزها برپاست و این رویداد هنرهای تجسمی تا ۲۱ دی ماه ادامه دارد. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به گالری‌های دلگشا، راه ابریشم، سیحون و هما.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/jljnAnS9ZoFi/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoiEVuJuza6WDYKSLN4OG1Fg,,/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D8%AD%D9%88%D9%86.jpg" /><div>نخستین هفته هنر تهران (تیر) با مشارکت ۲۱ گالری این روزها برپاست و این رویداد هنرهای تجسمی تا ۲۱ دی ماه ادامه دارد. در این گزارش تصویری نگاهی داریم به گالری‌های دلگشا، راه ابریشم، سیحون و هما.</div>خبر