خبر تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل

خبر تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل

۱۰۰ خبر تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل

خبر <p>شمار زیادی از فرهنگیان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با شعارهایی چون &#8220;دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند&#8221; خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های مشابهی در اردبیل و یزد منتشر شده است. انتشار گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشانگر حرکت اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6305">تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>شمار زیادی از فرهنگیان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با شعارهایی چون &#8220;دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند&#8221; خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های مشابهی در اردبیل و یزد منتشر شده است. انتشار گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشانگر حرکت اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6305">تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر

<p>شمار زیادی از فرهنگیان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با شعارهایی چون &#8220;دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند&#8221; خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های مشابهی در اردبیل و یزد منتشر شده است. انتشار گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشانگر حرکت اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6305">تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر ۱۰۰

<p>شمار زیادی از فرهنگیان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با شعارهایی چون &#8220;دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند&#8221; خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های مشابهی در اردبیل و یزد منتشر شده است. انتشار گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشانگر حرکت اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6305">تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>100 خبر

خبر<p>شمار زیادی از فرهنگیان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با شعارهایی چون &#8220;دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند&#8221; خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های مشابهی در اردبیل و یزد منتشر شده است. انتشار گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشانگر حرکت اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6305">تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>شمار زیادی از فرهنگیان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان با شعارهایی چون &#8220;دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند&#8221; خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود بودند. گزارش‌هایی هم از تجمع‌های مشابهی در اردبیل و یزد منتشر شده است. انتشار گزارش‌ها، تصاویر و ویدئوهایی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نشانگر حرکت اعتراضی معلمان در روز پنجشنبه [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6305">تجمع اعتراضی معلمان در کرمانشاه و اردبیل</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>خبر