خبر تسلیت معاون امور هنری برای درگذشت مجسمه‌ساز پیشکسوت

خبر تسلیت معاون امور هنری برای درگذشت مجسمه‌ساز پیشکسوت

۱۰۰ خبر تسلیت معاون امور هنری برای درگذشت مجسمه‌ساز پیشکسوت

خبر <img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/esJC5ZVfxqGy/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoFFwaEOMFM8bYKSLN4OG1Fg,,/Capture.jpg" /><div>معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی؛ حسن حاجی نوری را تسلیت گفت.</div>

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/esJC5ZVfxqGy/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoFFwaEOMFM8bYKSLN4OG1Fg,,/Capture.jpg" /><div>معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی؛ حسن حاجی نوری را تسلیت گفت.</div> خبر

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/esJC5ZVfxqGy/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoFFwaEOMFM8bYKSLN4OG1Fg,,/Capture.jpg" /><div>معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی؛ حسن حاجی نوری را تسلیت گفت.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/esJC5ZVfxqGy/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoFFwaEOMFM8bYKSLN4OG1Fg,,/Capture.jpg" /><div>معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی؛ حسن حاجی نوری را تسلیت گفت.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/esJC5ZVfxqGy/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoFFwaEOMFM8bYKSLN4OG1Fg,,/Capture.jpg" /><div>معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی؛ حسن حاجی نوری را تسلیت گفت.</div>

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/esJC5ZVfxqGy/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoFFwaEOMFM8bYKSLN4OG1Fg,,/Capture.jpg" /><div>معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت هنرمند پیشکسوت مجسمه سازی؛ حسن حاجی نوری را تسلیت گفت.</div>خبر