خبر اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید

خبر اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید

۱۰۰ خبر اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید

خبر <p>اسماعیل بخشی با اشاره به اینکه تاکنون دیداری با هیچ گروه تحقیقی حکومتی نداشته، در واکنش به اتهامات جدید علیه خود نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» سپیده قلیان نیز از &#8220;شکنجه شدید&#8221; آقای بخشی خبر داد. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6303">اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>اسماعیل بخشی با اشاره به اینکه تاکنون دیداری با هیچ گروه تحقیقی حکومتی نداشته، در واکنش به اتهامات جدید علیه خود نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» سپیده قلیان نیز از &#8220;شکنجه شدید&#8221; آقای بخشی خبر داد. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6303">اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر

<p>اسماعیل بخشی با اشاره به اینکه تاکنون دیداری با هیچ گروه تحقیقی حکومتی نداشته، در واکنش به اتهامات جدید علیه خود نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» سپیده قلیان نیز از &#8220;شکنجه شدید&#8221; آقای بخشی خبر داد. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6303">اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر ۱۰۰

<p>اسماعیل بخشی با اشاره به اینکه تاکنون دیداری با هیچ گروه تحقیقی حکومتی نداشته، در واکنش به اتهامات جدید علیه خود نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» سپیده قلیان نیز از &#8220;شکنجه شدید&#8221; آقای بخشی خبر داد. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6303">اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>100 خبر

خبر<p>اسماعیل بخشی با اشاره به اینکه تاکنون دیداری با هیچ گروه تحقیقی حکومتی نداشته، در واکنش به اتهامات جدید علیه خود نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» سپیده قلیان نیز از &#8220;شکنجه شدید&#8221; آقای بخشی خبر داد. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6303">اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>اسماعیل بخشی با اشاره به اینکه تاکنون دیداری با هیچ گروه تحقیقی حکومتی نداشته، در واکنش به اتهامات جدید علیه خود نوشت: «حرفی ندارم. فقط می‌گویم به مردم دروغ نگویید.» سپیده قلیان نیز از &#8220;شکنجه شدید&#8221; آقای بخشی خبر داد. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، در نخستین واکنش به ادعاها و اتهام‌های وزارت [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6303">اسماعیل بخشی: به مردم دروغ نگویید</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>خبر