خبر مقامات ایران شایعه خروج از برجام را رد کردند

خبر مقامات ایران شایعه خروج از برجام را رد کردند

۱۰۰ خبر مقامات ایران شایعه خروج از برجام را رد کردند

خبر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اخبار و شایعات مبنی بر خروج قریب الوقوع ایران از برجام و استعفای ظریف را رد کرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اخبار و شایعات مبنی بر خروج قریب الوقوع ایران از برجام و استعفای ظریف را رد کرد. خبر

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اخبار و شایعات مبنی بر خروج قریب الوقوع ایران از برجام و استعفای ظریف را رد کرد. خبر ۱۰۰

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اخبار و شایعات مبنی بر خروج قریب الوقوع ایران از برجام و استعفای ظریف را رد کرد.100 خبر

خبرمحمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اخبار و شایعات مبنی بر خروج قریب الوقوع ایران از برجام و استعفای ظریف را رد کرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اخبار و شایعات مبنی بر خروج قریب الوقوع ایران از برجام و استعفای ظریف را رد کرد.خبر