خبر جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی

خبر جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی

۱۰۰ خبر جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی

خبر <p>در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیتی مدعی شد که آنها در یک ترور دست داشته اند. از جمله این بازداشت شدگان فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، است که روز ۱۲ دی پس از احضار به [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6295">جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیتی مدعی شد که آنها در یک ترور دست داشته اند. از جمله این بازداشت شدگان فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، است که روز ۱۲ دی پس از احضار به [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6295">جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر

<p>در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیتی مدعی شد که آنها در یک ترور دست داشته اند. از جمله این بازداشت شدگان فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، است که روز ۱۲ دی پس از احضار به [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6295">جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p> خبر ۱۰۰

<p>در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیتی مدعی شد که آنها در یک ترور دست داشته اند. از جمله این بازداشت شدگان فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، است که روز ۱۲ دی پس از احضار به [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6295">جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>100 خبر

خبر<p>در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیتی مدعی شد که آنها در یک ترور دست داشته اند. از جمله این بازداشت شدگان فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، است که روز ۱۲ دی پس از احضار به [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6295">جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>

<p>در روزهای اخیر چند فعال مدنی و محیط زیست در شهر سنندج بازداشت شدند. در حالیکه ابهام درباره اتهام و بازداشت آنها وجود دارد، یک مقام امنیتی مدعی شد که آنها در یک ترور دست داشته اند. از جمله این بازداشت شدگان فرهاد محمدی، وکیل دادگستری، است که روز ۱۲ دی پس از احضار به [&#8230;]</p> <p>The post <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com/?p=6295">جزئیاتی از بازداشت یکی از فعالان مدنی در کردستان به بهانه اقدام تروریستی</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://fcnn.com">اف سی ان ان</a>.</p>خبر