خبر حسن حاج نوری‌مجسمه‌ساز پیشکسوت درگذشت / تشییع پیکر از خانه هنرمندان ایران

خبر حسن حاج نوری‌مجسمه‌ساز پیشکسوت درگذشت / تشییع پیکر از خانه هنرمندان ایران

۱۰۰ خبر حسن حاج نوری‌مجسمه‌ساز پیشکسوت درگذشت / تشییع پیکر از خانه هنرمندان ایران

خبر <img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/yiuW5LOjw4FW/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPeto6UXwlJdIj4LYKSLN4OG1Fg,,/13920708221146348_PhotoL.jpg" /><div>حسن حاجی‌نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز در سن ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.</div>

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/yiuW5LOjw4FW/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPeto6UXwlJdIj4LYKSLN4OG1Fg,,/13920708221146348_PhotoL.jpg" /><div>حسن حاجی‌نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز در سن ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.</div> خبر

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/yiuW5LOjw4FW/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPeto6UXwlJdIj4LYKSLN4OG1Fg,,/13920708221146348_PhotoL.jpg" /><div>حسن حاجی‌نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز در سن ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/yiuW5LOjw4FW/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPeto6UXwlJdIj4LYKSLN4OG1Fg,,/13920708221146348_PhotoL.jpg" /><div>حسن حاجی‌نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز در سن ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/yiuW5LOjw4FW/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPeto6UXwlJdIj4LYKSLN4OG1Fg,,/13920708221146348_PhotoL.jpg" /><div>حسن حاجی‌نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز در سن ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.</div>

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/yiuW5LOjw4FW/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPeto6UXwlJdIj4LYKSLN4OG1Fg,,/13920708221146348_PhotoL.jpg" /><div>حسن حاجی‌نوری هنرمند پیشکسوت مجسمه‌ساز در سن ۹۲ سالگی در تهران از دنیا رفت.</div>خبر