خبر روسیه فضا پیمای 15 میلیارد دلاری می سازد

خبر روسیه فضا پیمای 15 میلیارد دلاری می سازد

۱۰۰ خبر روسیه فضا پیمای 15 میلیارد دلاری می سازد

خبر شرکت روس کاسموس قصد دارد یک فضاپیما فوق العاده سنگین به نام "ینسی" تولید کند که هزینه این پروژه بالغ بر 15 میلیارد دلار خواهد بود.

شرکت روس کاسموس قصد دارد یک فضاپیما فوق العاده سنگین به نام "ینسی" تولید کند که هزینه این پروژه بالغ بر 15 میلیارد دلار خواهد بود. خبر

شرکت روس کاسموس قصد دارد یک فضاپیما فوق العاده سنگین به نام "ینسی" تولید کند که هزینه این پروژه بالغ بر 15 میلیارد دلار خواهد بود. خبر ۱۰۰

شرکت روس کاسموس قصد دارد یک فضاپیما فوق العاده سنگین به نام "ینسی" تولید کند که هزینه این پروژه بالغ بر 15 میلیارد دلار خواهد بود.100 خبر

خبرشرکت روس کاسموس قصد دارد یک فضاپیما فوق العاده سنگین به نام "ینسی" تولید کند که هزینه این پروژه بالغ بر 15 میلیارد دلار خواهد بود.

شرکت روس کاسموس قصد دارد یک فضاپیما فوق العاده سنگین به نام "ینسی" تولید کند که هزینه این پروژه بالغ بر 15 میلیارد دلار خواهد بود.خبر