خبر "شهر به مثابه تجربه زیسته" در آثار هنری کودکان و نوجوانان / روایت سحر اعلایی از حضور موسسه "کودکان دنیا" در هفته هنر تیر

خبر "شهر به مثابه تجربه زیسته" در آثار هنری کودکان و نوجوانان / روایت سحر اعلایی از حضور موسسه "کودکان دنیا" در هفته هنر تیر

۱۰۰ خبر "شهر به مثابه تجربه زیسته" در آثار هنری کودکان و نوجوانان / روایت سحر اعلایی از حضور موسسه "کودکان دنیا" در هفته هنر تیر

خبر <img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/UYC55Rq0lO7D/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetou2YMXykPFyXYKSLN4OG1Fg,,/IMG-20190109-WA0004.jpg" /><div>سحر اعلایی گفت: در خلق آثار هنری نباید به کودکان سمت و سو دهیم و بگوییم چه کاری بکنند.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/UYC55Rq0lO7D/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetou2YMXykPFyXYKSLN4OG1Fg,,/IMG-20190109-WA0004.jpg" /><div>سحر اعلایی گفت: در خلق آثار هنری نباید به کودکان سمت و سو دهیم و بگوییم چه کاری بکنند.</div> خبر

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/UYC55Rq0lO7D/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetou2YMXykPFyXYKSLN4OG1Fg,,/IMG-20190109-WA0004.jpg" /><div>سحر اعلایی گفت: در خلق آثار هنری نباید به کودکان سمت و سو دهیم و بگوییم چه کاری بکنند.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/UYC55Rq0lO7D/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetou2YMXykPFyXYKSLN4OG1Fg,,/IMG-20190109-WA0004.jpg" /><div>سحر اعلایی گفت: در خلق آثار هنری نباید به کودکان سمت و سو دهیم و بگوییم چه کاری بکنند.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/UYC55Rq0lO7D/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetou2YMXykPFyXYKSLN4OG1Fg,,/IMG-20190109-WA0004.jpg" /><div>سحر اعلایی گفت: در خلق آثار هنری نباید به کودکان سمت و سو دهیم و بگوییم چه کاری بکنند.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/UYC55Rq0lO7D/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetou2YMXykPFyXYKSLN4OG1Fg,,/IMG-20190109-WA0004.jpg" /><div>سحر اعلایی گفت: در خلق آثار هنری نباید به کودکان سمت و سو دهیم و بگوییم چه کاری بکنند.</div>خبر