خبر انتشار شایعاتی درباره خروج ایران از برجام و استعفای ظریف

خبر انتشار شایعاتی درباره خروج ایران از برجام و استعفای ظریف

۱۰۰ خبر انتشار شایعاتی درباره خروج ایران از برجام و استعفای ظریف

خبر دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در توییتر خود تاکید کرد که جریانی مشکوک بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف می‌دمد.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در توییتر خود تاکید کرد که جریانی مشکوک بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف می‌دمد. خبر

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در توییتر خود تاکید کرد که جریانی مشکوک بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف می‌دمد. خبر ۱۰۰

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در توییتر خود تاکید کرد که جریانی مشکوک بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف می‌دمد.100 خبر

خبردبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در توییتر خود تاکید کرد که جریانی مشکوک بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف می‌دمد.

دبیر شورای اطلاع رسانی دولت ایران در توییتر خود تاکید کرد که جریانی مشکوک بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای ظریف می‌دمد.خبر