خبر انتقادی نمایشی به وضعیت امروز تئاتر ایران / روایت میکائیل شهرستانی از نمایش "آوازه‌خوان خیابان‌های منهتن"

خبر انتقادی نمایشی به وضعیت امروز تئاتر ایران / روایت میکائیل شهرستانی از نمایش "آوازه‌خوان خیابان‌های منهتن"

۱۰۰ خبر انتقادی نمایشی به وضعیت امروز تئاتر ایران / روایت میکائیل شهرستانی از نمایش "آوازه‌خوان خیابان‌های منهتن"

خبر <img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/0kX5qsUFdgEo/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetocqaVZ2MGM8XYKSLN4OG1Fg,,/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>میکائیل شهرستانی گفت: سیستم اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی مادی و تجاری دارد و بر این اساس"آوزاه‌خوان خیابان‌های منهتن" را در مقابله و اعتراض به این جریان روی صحنه آوردم.</div>

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/0kX5qsUFdgEo/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetocqaVZ2MGM8XYKSLN4OG1Fg,,/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>میکائیل شهرستانی گفت: سیستم اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی مادی و تجاری دارد و بر این اساس"آوزاه‌خوان خیابان‌های منهتن" را در مقابله و اعتراض به این جریان روی صحنه آوردم.</div> خبر

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/0kX5qsUFdgEo/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetocqaVZ2MGM8XYKSLN4OG1Fg,,/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>میکائیل شهرستانی گفت: سیستم اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی مادی و تجاری دارد و بر این اساس"آوزاه‌خوان خیابان‌های منهتن" را در مقابله و اعتراض به این جریان روی صحنه آوردم.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/0kX5qsUFdgEo/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetocqaVZ2MGM8XYKSLN4OG1Fg,,/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>میکائیل شهرستانی گفت: سیستم اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی مادی و تجاری دارد و بر این اساس"آوزاه‌خوان خیابان‌های منهتن" را در مقابله و اعتراض به این جریان روی صحنه آوردم.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/0kX5qsUFdgEo/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetocqaVZ2MGM8XYKSLN4OG1Fg,,/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>میکائیل شهرستانی گفت: سیستم اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی مادی و تجاری دارد و بر این اساس"آوزاه‌خوان خیابان‌های منهتن" را در مقابله و اعتراض به این جریان روی صحنه آوردم.</div>

<img src="http://static3.honaronline.ir/thumbnail/0kX5qsUFdgEo/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetocqaVZ2MGM8XYKSLN4OG1Fg,,/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" /><div>میکائیل شهرستانی گفت: سیستم اجرایی تئاتر در این دوران، رویکردی مادی و تجاری دارد و بر این اساس"آوزاه‌خوان خیابان‌های منهتن" را در مقابله و اعتراض به این جریان روی صحنه آوردم.</div>خبر