خبر حرکت خلاف جریان آب / فرزاد فرزین از "شراره" تا "شانزلیزه"

خبر حرکت خلاف جریان آب / فرزاد فرزین از "شراره" تا "شانزلیزه"

۱۰۰ خبر حرکت خلاف جریان آب / فرزاد فرزین از "شراره" تا "شانزلیزه"

خبر <img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/ULCctzXPyaJV/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoo2O2hfqbDe7YKSLN4OG1Fg,,/farzad-farzain-shanzelize-400x400-5.jpg" /><div> مینا آتشی: در میان خوانندگان پاپ اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، می‌توان او را یکی از باهوش‌ترین و به‌روزترین‌ها در عرصه خود، چه در اجرای صحنه‌ای و چه در انتشار آلبوم دانست.</div>

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/ULCctzXPyaJV/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoo2O2hfqbDe7YKSLN4OG1Fg,,/farzad-farzain-shanzelize-400x400-5.jpg" /><div> مینا آتشی: در میان خوانندگان پاپ اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، می‌توان او را یکی از باهوش‌ترین و به‌روزترین‌ها در عرصه خود، چه در اجرای صحنه‌ای و چه در انتشار آلبوم دانست.</div> خبر

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/ULCctzXPyaJV/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoo2O2hfqbDe7YKSLN4OG1Fg,,/farzad-farzain-shanzelize-400x400-5.jpg" /><div> مینا آتشی: در میان خوانندگان پاپ اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، می‌توان او را یکی از باهوش‌ترین و به‌روزترین‌ها در عرصه خود، چه در اجرای صحنه‌ای و چه در انتشار آلبوم دانست.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/ULCctzXPyaJV/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoo2O2hfqbDe7YKSLN4OG1Fg,,/farzad-farzain-shanzelize-400x400-5.jpg" /><div> مینا آتشی: در میان خوانندگان پاپ اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، می‌توان او را یکی از باهوش‌ترین و به‌روزترین‌ها در عرصه خود، چه در اجرای صحنه‌ای و چه در انتشار آلبوم دانست.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/ULCctzXPyaJV/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoo2O2hfqbDe7YKSLN4OG1Fg,,/farzad-farzain-shanzelize-400x400-5.jpg" /><div> مینا آتشی: در میان خوانندگان پاپ اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، می‌توان او را یکی از باهوش‌ترین و به‌روزترین‌ها در عرصه خود، چه در اجرای صحنه‌ای و چه در انتشار آلبوم دانست.</div>

<img src="http://static2.honaronline.ir/thumbnail/ULCctzXPyaJV/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoo2O2hfqbDe7YKSLN4OG1Fg,,/farzad-farzain-shanzelize-400x400-5.jpg" /><div> مینا آتشی: در میان خوانندگان پاپ اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، می‌توان او را یکی از باهوش‌ترین و به‌روزترین‌ها در عرصه خود، چه در اجرای صحنه‌ای و چه در انتشار آلبوم دانست.</div>خبر