خبر امروز وظیفه هنر بیش از گذشته است /امید حلاج: اسطوره‌ها از بین نرفته‌اند

خبر امروز وظیفه هنر بیش از گذشته است /امید حلاج: اسطوره‌ها از بین نرفته‌اند

۱۰۰ خبر امروز وظیفه هنر بیش از گذشته است /امید حلاج: اسطوره‌ها از بین نرفته‌اند

خبر <img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/79QKa89EU5UQ/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoC_QIh2qsUNTYKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC.jpg" /><div>آرزو شهبازی: آثار امید حلاج در دوره اول، به تأثیر از مینیاتور‌های ایرانی فضایی دو بعدی و تخت داشت و در دوره بعد بود که عناصرش حجم پیدا کردند و کم کم این دو فضا را درهم‌آمیخت.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/79QKa89EU5UQ/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoC_QIh2qsUNTYKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC.jpg" /><div>آرزو شهبازی: آثار امید حلاج در دوره اول، به تأثیر از مینیاتور‌های ایرانی فضایی دو بعدی و تخت داشت و در دوره بعد بود که عناصرش حجم پیدا کردند و کم کم این دو فضا را درهم‌آمیخت.</div> خبر

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/79QKa89EU5UQ/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoC_QIh2qsUNTYKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC.jpg" /><div>آرزو شهبازی: آثار امید حلاج در دوره اول، به تأثیر از مینیاتور‌های ایرانی فضایی دو بعدی و تخت داشت و در دوره بعد بود که عناصرش حجم پیدا کردند و کم کم این دو فضا را درهم‌آمیخت.</div> خبر ۱۰۰

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/79QKa89EU5UQ/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoC_QIh2qsUNTYKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC.jpg" /><div>آرزو شهبازی: آثار امید حلاج در دوره اول، به تأثیر از مینیاتور‌های ایرانی فضایی دو بعدی و تخت داشت و در دوره بعد بود که عناصرش حجم پیدا کردند و کم کم این دو فضا را درهم‌آمیخت.</div>100 خبر

خبر<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/79QKa89EU5UQ/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoC_QIh2qsUNTYKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC.jpg" /><div>آرزو شهبازی: آثار امید حلاج در دوره اول، به تأثیر از مینیاتور‌های ایرانی فضایی دو بعدی و تخت داشت و در دوره بعد بود که عناصرش حجم پیدا کردند و کم کم این دو فضا را درهم‌آمیخت.</div>

<img src="http://static1.honaronline.ir/thumbnail/79QKa89EU5UQ/7TNLyFue_R2c0hRDQcTpsr2YY5tYo6pG494bEDJXXLs7Z2b_Yi_IEPr_DpNwYexPBYitpUl-MMOiBWFBvLFBJOf94wjyPetoC_QIh2qsUNTYKSLN4OG1Fg,,/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF+%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC.jpg" /><div>آرزو شهبازی: آثار امید حلاج در دوره اول، به تأثیر از مینیاتور‌های ایرانی فضایی دو بعدی و تخت داشت و در دوره بعد بود که عناصرش حجم پیدا کردند و کم کم این دو فضا را درهم‌آمیخت.</div>خبر