خبر چالش جدی خانواده‌های افراد دارای اوتیسم: کمک‌های ناچیز دولتی کفاف هزینه‌های گزاف را نمی‌دهد

خبر چالش جدی خانواده‌های افراد دارای اوتیسم: کمک‌های ناچیز دولتی کفاف هزینه‌های گزاف را نمی‌دهد

۱۰۰ خبر چالش جدی خانواده‌های افراد دارای اوتیسم: کمک‌های ناچیز دولتی کفاف هزینه‌های گزاف را نمی‌دهد

خبر مادر دو پسر دارای اوتیسم: «با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و بدون پوشش بیمه، چاره‌ای جز قطع کلاس‌های فرزندانم نداشتیم.» به گفته خانواده‌های افراد دارای اوتیسم، هزینه‌های بالای خدمات مورد نیاز این افراد و نبود بیمه و حمایت دولتی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، به خاطر فشار اقتصادی دوره‌های کاردرمانی یا گفتاردرمانی فرزندانشان را متوقف […]

مادر دو پسر دارای اوتیسم: «با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و بدون پوشش بیمه، چاره‌ای جز قطع کلاس‌های فرزندانم نداشتیم.» به گفته خانواده‌های افراد دارای اوتیسم، هزینه‌های بالای خدمات مورد نیاز این افراد و نبود بیمه و حمایت دولتی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، به خاطر فشار اقتصادی دوره‌های کاردرمانی یا گفتاردرمانی فرزندانشان را متوقف […] خبر

مادر دو پسر دارای اوتیسم: «با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و بدون پوشش بیمه، چاره‌ای جز قطع کلاس‌های فرزندانم نداشتیم.» به گفته خانواده‌های افراد دارای اوتیسم، هزینه‌های بالای خدمات مورد نیاز این افراد و نبود بیمه و حمایت دولتی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، به خاطر فشار اقتصادی دوره‌های کاردرمانی یا گفتاردرمانی فرزندانشان را متوقف […] خبر ۱۰۰

مادر دو پسر دارای اوتیسم: «با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و بدون پوشش بیمه، چاره‌ای جز قطع کلاس‌های فرزندانم نداشتیم.» به گفته خانواده‌های افراد دارای اوتیسم، هزینه‌های بالای خدمات مورد نیاز این افراد و نبود بیمه و حمایت دولتی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، به خاطر فشار اقتصادی دوره‌های کاردرمانی یا گفتاردرمانی فرزندانشان را متوقف […]100 خبر

خبرمادر دو پسر دارای اوتیسم: «با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و بدون پوشش بیمه، چاره‌ای جز قطع کلاس‌های فرزندانم نداشتیم.» به گفته خانواده‌های افراد دارای اوتیسم، هزینه‌های بالای خدمات مورد نیاز این افراد و نبود بیمه و حمایت دولتی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، به خاطر فشار اقتصادی دوره‌های کاردرمانی یا گفتاردرمانی فرزندانشان را متوقف […]

مادر دو پسر دارای اوتیسم: «با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و بدون پوشش بیمه، چاره‌ای جز قطع کلاس‌های فرزندانم نداشتیم.» به گفته خانواده‌های افراد دارای اوتیسم، هزینه‌های بالای خدمات مورد نیاز این افراد و نبود بیمه و حمایت دولتی باعث شده که بسیاری از خانواده‌ها، به خاطر فشار اقتصادی دوره‌های کاردرمانی یا گفتاردرمانی فرزندانشان را متوقف […]خبر