خبر تلاش برای خارج کردن سنگی که ترامپ در چاه انداخته

خبر تلاش برای خارج کردن سنگی که ترامپ در چاه انداخته

۱۰۰ خبر تلاش برای خارج کردن سنگی که ترامپ در چاه انداخته

خبر آقای مایک پمپئو و آقای جان بولتون با سفر های مارکوپولویی خود به منطقه خاورمیانه تلاش دارند اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر خروج از سوریه را توجیه کنند و به اصطلاح جبهه ای را که قبلا بر علیه ایران ساخته بودند حفظ کنند.

آقای مایک پمپئو و آقای جان بولتون با سفر های مارکوپولویی خود به منطقه خاورمیانه تلاش دارند اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر خروج از سوریه را توجیه کنند و به اصطلاح جبهه ای را که قبلا بر علیه ایران ساخته بودند حفظ کنند. خبر

آقای مایک پمپئو و آقای جان بولتون با سفر های مارکوپولویی خود به منطقه خاورمیانه تلاش دارند اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر خروج از سوریه را توجیه کنند و به اصطلاح جبهه ای را که قبلا بر علیه ایران ساخته بودند حفظ کنند. خبر ۱۰۰

آقای مایک پمپئو و آقای جان بولتون با سفر های مارکوپولویی خود به منطقه خاورمیانه تلاش دارند اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر خروج از سوریه را توجیه کنند و به اصطلاح جبهه ای را که قبلا بر علیه ایران ساخته بودند حفظ کنند.100 خبر

خبرآقای مایک پمپئو و آقای جان بولتون با سفر های مارکوپولویی خود به منطقه خاورمیانه تلاش دارند اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر خروج از سوریه را توجیه کنند و به اصطلاح جبهه ای را که قبلا بر علیه ایران ساخته بودند حفظ کنند.

آقای مایک پمپئو و آقای جان بولتون با سفر های مارکوپولویی خود به منطقه خاورمیانه تلاش دارند اظهار نظر آقای ترامپ مبنی بر خروج از سوریه را توجیه کنند و به اصطلاح جبهه ای را که قبلا بر علیه ایران ساخته بودند حفظ کنند.خبر