خبر از سرما، 64 نفر در اوکراین فوت کردند

خبر از سرما، 64 نفر در اوکراین فوت کردند

۱۰۰ خبر از سرما، 64 نفر در اوکراین فوت کردند

خبر در اوکراین، به علت آب و هوای سرد، 64 تن جان باختند.

در اوکراین، به علت آب و هوای سرد، 64 تن جان باختند. خبر

در اوکراین، به علت آب و هوای سرد، 64 تن جان باختند. خبر ۱۰۰

در اوکراین، به علت آب و هوای سرد، 64 تن جان باختند.100 خبر

خبردر اوکراین، به علت آب و هوای سرد، 64 تن جان باختند.

در اوکراین، به علت آب و هوای سرد، 64 تن جان باختند.خبر