خبر انتقاد شدید پنتاگون از جنگنده اف 35

خبر انتقاد شدید پنتاگون از جنگنده اف 35

۱۰۰ خبر انتقاد شدید پنتاگون از جنگنده اف 35

خبر پاتریک شاناخان، وزیر موقت دفاع امریکا، برنامه شرکت لاکهید مارتین برای تولید جنگنده های اف 35 را مورد انتقاد شدید قرار داد.

پاتریک شاناخان، وزیر موقت دفاع امریکا، برنامه شرکت لاکهید مارتین برای تولید جنگنده های اف 35 را مورد انتقاد شدید قرار داد. خبر

پاتریک شاناخان، وزیر موقت دفاع امریکا، برنامه شرکت لاکهید مارتین برای تولید جنگنده های اف 35 را مورد انتقاد شدید قرار داد. خبر ۱۰۰

پاتریک شاناخان، وزیر موقت دفاع امریکا، برنامه شرکت لاکهید مارتین برای تولید جنگنده های اف 35 را مورد انتقاد شدید قرار داد.100 خبر

خبرپاتریک شاناخان، وزیر موقت دفاع امریکا، برنامه شرکت لاکهید مارتین برای تولید جنگنده های اف 35 را مورد انتقاد شدید قرار داد.

پاتریک شاناخان، وزیر موقت دفاع امریکا، برنامه شرکت لاکهید مارتین برای تولید جنگنده های اف 35 را مورد انتقاد شدید قرار داد.خبر