خبر فیلترینگ،خوب است به شرطی که راه حل موقت باشد،آن هم در شرایط خاص امنیتی

خبر فیلترینگ،خوب است به شرطی که راه حل موقت باشد،آن هم در شرایط خاص امنیتی

۱۰۰ خبر فیلترینگ،خوب است به شرطی که راه حل موقت باشد،آن هم در شرایط خاص امنیتی

خبر اعتماد نوشت:اکنون که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شاهد آسیب‌ها و تهدیدهایی هستم که گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا از دیدگاه رسانه‌ای و ارتباطاتی فیلتر اینستاگرام در چنین شرایطی راه‌حل صحیحی است؟»

اعتماد نوشت:اکنون که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شاهد آسیب‌ها و تهدیدهایی هستم که گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا از دیدگاه رسانه‌ای و ارتباطاتی فیلتر اینستاگرام در چنین شرایطی راه‌حل صحیحی است؟» خبر

اعتماد نوشت:اکنون که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شاهد آسیب‌ها و تهدیدهایی هستم که گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا از دیدگاه رسانه‌ای و ارتباطاتی فیلتر اینستاگرام در چنین شرایطی راه‌حل صحیحی است؟» خبر ۱۰۰

اعتماد نوشت:اکنون که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شاهد آسیب‌ها و تهدیدهایی هستم که گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا از دیدگاه رسانه‌ای و ارتباطاتی فیلتر اینستاگرام در چنین شرایطی راه‌حل صحیحی است؟»100 خبر

خبراعتماد نوشت:اکنون که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شاهد آسیب‌ها و تهدیدهایی هستم که گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا از دیدگاه رسانه‌ای و ارتباطاتی فیلتر اینستاگرام در چنین شرایطی راه‌حل صحیحی است؟»

اعتماد نوشت:اکنون که در بعضی از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شاهد آسیب‌ها و تهدیدهایی هستم که گریبانگیر جامعه اسلامی ما شده است، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا از دیدگاه رسانه‌ای و ارتباطاتی فیلتر اینستاگرام در چنین شرایطی راه‌حل صحیحی است؟»خبر