خبر محاکمه مردی که در بهشت زهرا دونفر را با شلیک گلوله مجروح کرد

خبر محاکمه مردی که در بهشت زهرا دونفر را با شلیک گلوله مجروح کرد

۱۰۰ خبر محاکمه مردی که در بهشت زهرا دونفر را با شلیک گلوله مجروح کرد

خبر ایران نوشت: حدود 3 سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم چهلم مرگ مادرشان شرکت کرده بودند، تیراندازی کرد اما هنگام فرار از سوی یکی از حاضران در مراسم دستگیر شد.

ایران نوشت: حدود 3 سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم چهلم مرگ مادرشان شرکت کرده بودند، تیراندازی کرد اما هنگام فرار از سوی یکی از حاضران در مراسم دستگیر شد. خبر

ایران نوشت: حدود 3 سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم چهلم مرگ مادرشان شرکت کرده بودند، تیراندازی کرد اما هنگام فرار از سوی یکی از حاضران در مراسم دستگیر شد. خبر ۱۰۰

ایران نوشت: حدود 3 سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم چهلم مرگ مادرشان شرکت کرده بودند، تیراندازی کرد اما هنگام فرار از سوی یکی از حاضران در مراسم دستگیر شد.100 خبر

خبرایران نوشت: حدود 3 سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم چهلم مرگ مادرشان شرکت کرده بودند، تیراندازی کرد اما هنگام فرار از سوی یکی از حاضران در مراسم دستگیر شد.

ایران نوشت: حدود 3 سال قبل مردی 60ساله به دو برادر که در مراسم چهلم مرگ مادرشان شرکت کرده بودند، تیراندازی کرد اما هنگام فرار از سوی یکی از حاضران در مراسم دستگیر شد.خبر