خبر احمد الجربا خواهان دیدار با مقامات دمشق شد

خبر احمد الجربا خواهان دیدار با مقامات دمشق شد

۱۰۰ خبر احمد الجربا خواهان دیدار با مقامات دمشق شد

خبر ایسنا نوشت: منابع آگاه فاش کردند رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه آماده اعزام هیئتی به دمشق برای انجام دیدارهایی با مسئولان سوری است.

ایسنا نوشت: منابع آگاه فاش کردند رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه آماده اعزام هیئتی به دمشق برای انجام دیدارهایی با مسئولان سوری است. خبر

ایسنا نوشت: منابع آگاه فاش کردند رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه آماده اعزام هیئتی به دمشق برای انجام دیدارهایی با مسئولان سوری است. خبر ۱۰۰

ایسنا نوشت: منابع آگاه فاش کردند رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه آماده اعزام هیئتی به دمشق برای انجام دیدارهایی با مسئولان سوری است.100 خبر

خبرایسنا نوشت: منابع آگاه فاش کردند رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه آماده اعزام هیئتی به دمشق برای انجام دیدارهایی با مسئولان سوری است.

ایسنا نوشت: منابع آگاه فاش کردند رئیس پیشین ائتلاف مخالفان سوریه آماده اعزام هیئتی به دمشق برای انجام دیدارهایی با مسئولان سوری است.خبر