خبر حریق در جایگاه ال-پی-جی ۳ مصدوم برجای گذاشت

خبر حریق در جایگاه ال-پی-جی ۳ مصدوم برجای گذاشت

۱۰۰ خبر حریق در جایگاه ال-پی-جی ۳ مصدوم برجای گذاشت

خبر ‌ایسنا نوشت:سخنگوی اورژانس قم گفت: حریق در جایگاه ال-پی-جی در میدان ۷۲ قم ۳ مصدوم برجای گذاشت.

‌ایسنا نوشت:سخنگوی اورژانس قم گفت: حریق در جایگاه ال-پی-جی در میدان ۷۲ قم ۳ مصدوم برجای گذاشت. خبر

‌ایسنا نوشت:سخنگوی اورژانس قم گفت: حریق در جایگاه ال-پی-جی در میدان ۷۲ قم ۳ مصدوم برجای گذاشت. خبر ۱۰۰

‌ایسنا نوشت:سخنگوی اورژانس قم گفت: حریق در جایگاه ال-پی-جی در میدان ۷۲ قم ۳ مصدوم برجای گذاشت.100 خبر

خبر‌ایسنا نوشت:سخنگوی اورژانس قم گفت: حریق در جایگاه ال-پی-جی در میدان ۷۲ قم ۳ مصدوم برجای گذاشت.

‌ایسنا نوشت:سخنگوی اورژانس قم گفت: حریق در جایگاه ال-پی-جی در میدان ۷۲ قم ۳ مصدوم برجای گذاشت.خبر