خبر انتصاب مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان

خبر انتصاب مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان

۱۰۰ خبر انتصاب مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان

خبر طی حکمی از سوی استاندار البرز، دکتر حسن صالحی به سمت مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان منصوب شد.

طی حکمی از سوی استاندار البرز، دکتر حسن صالحی به سمت مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان منصوب شد. خبر

طی حکمی از سوی استاندار البرز، دکتر حسن صالحی به سمت مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان منصوب شد. خبر ۱۰۰

طی حکمی از سوی استاندار البرز، دکتر حسن صالحی به سمت مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان منصوب شد.100 خبر

خبرطی حکمی از سوی استاندار البرز، دکتر حسن صالحی به سمت مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان منصوب شد.

طی حکمی از سوی استاندار البرز، دکتر حسن صالحی به سمت مشاور عالی استاندار البرز در امور و مسائل مربوط به توسعه استان منصوب شد.خبر