خبر فیلم | نجات گربه بازیگوشی که سرش در کنسرو گیر کرده بود!

خبر فیلم | نجات گربه بازیگوشی که سرش در کنسرو گیر کرده بود!

۱۰۰ خبر فیلم | نجات گربه بازیگوشی که سرش در کنسرو گیر کرده بود!

خبر در این ویدئو عملیات نجات آتش نشان های شیراز را برای رها کردن گربه ای می‌بینید که سرش در قوطی کنسرو گیر کرده‌ است!

در این ویدئو عملیات نجات آتش نشان های شیراز را برای رها کردن گربه ای می‌بینید که سرش در قوطی کنسرو گیر کرده‌ است! خبر

در این ویدئو عملیات نجات آتش نشان های شیراز را برای رها کردن گربه ای می‌بینید که سرش در قوطی کنسرو گیر کرده‌ است! خبر ۱۰۰

در این ویدئو عملیات نجات آتش نشان های شیراز را برای رها کردن گربه ای می‌بینید که سرش در قوطی کنسرو گیر کرده‌ است!100 خبر

خبردر این ویدئو عملیات نجات آتش نشان های شیراز را برای رها کردن گربه ای می‌بینید که سرش در قوطی کنسرو گیر کرده‌ است!

در این ویدئو عملیات نجات آتش نشان های شیراز را برای رها کردن گربه ای می‌بینید که سرش در قوطی کنسرو گیر کرده‌ است!خبر