خبر اتاق بازرگانی تهران رتبه فساد اقتصادی را منتشر کرد

خبر اتاق بازرگانی تهران رتبه فساد اقتصادی را منتشر کرد

۱۰۰ خبر اتاق بازرگانی تهران رتبه فساد اقتصادی را منتشر کرد

خبر ایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت شاخص ادراک فساد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده است که بر اساس آن امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد و ایران در سال 2018 با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه 130 به رتبه 138 جهانی تنزل جایگاه داشته است.

ایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت شاخص ادراک فساد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده است که بر اساس آن امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد و ایران در سال 2018 با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه 130 به رتبه 138 جهانی تنزل جایگاه داشته است. خبر

ایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت شاخص ادراک فساد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده است که بر اساس آن امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد و ایران در سال 2018 با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه 130 به رتبه 138 جهانی تنزل جایگاه داشته است. خبر ۱۰۰

ایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت شاخص ادراک فساد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده است که بر اساس آن امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد و ایران در سال 2018 با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه 130 به رتبه 138 جهانی تنزل جایگاه داشته است.100 خبر

خبرایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت شاخص ادراک فساد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده است که بر اساس آن امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد و ایران در سال 2018 با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه 130 به رتبه 138 جهانی تنزل جایگاه داشته است.

ایسنا نوشت: اتاق بازرگانی تهران در گزارشی وضعیت شاخص ادراک فساد در میان کشورهای منطقه را منتشر کرده است که بر اساس آن امارات متحده عربی بهترین عملکرد را در قیاس با دیگر کشورها دارد و ایران در سال 2018 با سقوطی هشت پله‌ای از رتبه 130 به رتبه 138 جهانی تنزل جایگاه داشته است.خبر