خبر دیوان محاسبات ادعای یک نماینده علیه نوبخت را تکذیب کرد

خبر دیوان محاسبات ادعای یک نماینده علیه نوبخت را تکذیب کرد

۱۰۰ خبر دیوان محاسبات ادعای یک نماینده علیه نوبخت را تکذیب کرد

خبر ایسنا نوشت: دیوان محاسبات کشور ادعای یکی از نمایندگان مجلس علیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تکذیب کرد.

ایسنا نوشت: دیوان محاسبات کشور ادعای یکی از نمایندگان مجلس علیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تکذیب کرد. خبر

ایسنا نوشت: دیوان محاسبات کشور ادعای یکی از نمایندگان مجلس علیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تکذیب کرد. خبر ۱۰۰

ایسنا نوشت: دیوان محاسبات کشور ادعای یکی از نمایندگان مجلس علیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تکذیب کرد.100 خبر

خبرایسنا نوشت: دیوان محاسبات کشور ادعای یکی از نمایندگان مجلس علیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تکذیب کرد.

ایسنا نوشت: دیوان محاسبات کشور ادعای یکی از نمایندگان مجلس علیه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور را تکذیب کرد.خبر