خبر نظر کدخدایی درباره تغییر قانون اساسی

خبر نظر کدخدایی درباره تغییر قانون اساسی

۱۰۰ خبر نظر کدخدایی درباره تغییر قانون اساسی

خبر عباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان نوشت :صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست.

عباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان نوشت :صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. خبر

عباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان نوشت :صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست. خبر ۱۰۰

عباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان نوشت :صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست.100 خبر

خبرعباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان نوشت :صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست.

عباسعلی کدخدایی،‌ سخنگوی شورای نگهبان نوشت :صرف گذشت زمان دلیلی تام برای تغییر قانون اساسی نیست.خبر