خبر موضع‌گیری موگرینی نسبت به احتمال حمله نظامی به ونزوئلا

خبر موضع‌گیری موگرینی نسبت به احتمال حمله نظامی به ونزوئلا

۱۰۰ خبر موضع‌گیری موگرینی نسبت به احتمال حمله نظامی به ونزوئلا

خبر مهر نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا هستیم.

مهر نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا هستیم. خبر

مهر نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا هستیم. خبر ۱۰۰

مهر نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا هستیم.100 خبر

خبرمهر نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا هستیم.

مهر نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: مخالف هرگونه اقدام نظامی علیه ونزوئلا هستیم.خبر