خبر شرکت هلندی به اتهام صادرات به ایران جریمه شد

خبر شرکت هلندی به اتهام صادرات به ایران جریمه شد

۱۰۰ خبر شرکت هلندی به اتهام صادرات به ایران جریمه شد

خبر مهر نوشت: دادگاهی در هلند یک شرکتِ این کشور را به بهانه اتهام صادرات قطعات توربین به ایران جریمه کرد.

مهر نوشت: دادگاهی در هلند یک شرکتِ این کشور را به بهانه اتهام صادرات قطعات توربین به ایران جریمه کرد. خبر

مهر نوشت: دادگاهی در هلند یک شرکتِ این کشور را به بهانه اتهام صادرات قطعات توربین به ایران جریمه کرد. خبر ۱۰۰

مهر نوشت: دادگاهی در هلند یک شرکتِ این کشور را به بهانه اتهام صادرات قطعات توربین به ایران جریمه کرد.100 خبر

خبرمهر نوشت: دادگاهی در هلند یک شرکتِ این کشور را به بهانه اتهام صادرات قطعات توربین به ایران جریمه کرد.

مهر نوشت: دادگاهی در هلند یک شرکتِ این کشور را به بهانه اتهام صادرات قطعات توربین به ایران جریمه کرد.خبر