خبر بعیدی‌نژاد: دعوای اسراییل و لهستان بر سر کنفرانس ورشو بالا گرفت

خبر بعیدی‌نژاد: دعوای اسراییل و لهستان بر سر کنفرانس ورشو بالا گرفت

۱۰۰ خبر بعیدی‌نژاد: دعوای اسراییل و لهستان بر سر کنفرانس ورشو بالا گرفت

خبر سفیر ایران در لندن در توئیتی از بالاگرفتن دعوای سیاسی تل آویو و ورشو بر سر کنفرانس ضد ایرانی خبر داد.

سفیر ایران در لندن در توئیتی از بالاگرفتن دعوای سیاسی تل آویو و ورشو بر سر کنفرانس ضد ایرانی خبر داد. خبر

سفیر ایران در لندن در توئیتی از بالاگرفتن دعوای سیاسی تل آویو و ورشو بر سر کنفرانس ضد ایرانی خبر داد. خبر ۱۰۰

سفیر ایران در لندن در توئیتی از بالاگرفتن دعوای سیاسی تل آویو و ورشو بر سر کنفرانس ضد ایرانی خبر داد.100 خبر

خبرسفیر ایران در لندن در توئیتی از بالاگرفتن دعوای سیاسی تل آویو و ورشو بر سر کنفرانس ضد ایرانی خبر داد.

سفیر ایران در لندن در توئیتی از بالاگرفتن دعوای سیاسی تل آویو و ورشو بر سر کنفرانس ضد ایرانی خبر داد.خبر